Poštovné zdarma pro objednávky nad 500,- (CZ) , 27€ (SK)

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů 

        Souhlas s poskytnutím osobních údajů 

Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je: DentalesCure s.r.o., se sídlem Tyršová 1438/38, Moravská Ostrava  a Přívoz, 702 00.

Zpracovatel osobních údajů 

Zpracovatelem osobních údajů je: DentalesCure s.r.o., se sídlem Tyršová 1438/38, Moravská  Ostrava a Přívoz, 702 00.

Kontaktní údaje: e-mail: info@dentalescure.cz, tel.: +420 602 820 958

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce. 

  1. Text souhlasu 

Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky 

v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne  27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o  volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „ nařízení GDPR “), které  nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, 

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou  poskytnutých správci. 

  1. Jaké údaje budou zpracovány 

Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, 

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, 

e-mailová adresa, 

telefonní číslo,

IP adresa.

  1. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

3.1.Osobní údaje, kterými jsou: 

jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, 

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, 

e-mailová adresa, 

telefonní číslo, 

číslo bankovního účtu, 

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

  • pro splnění smlouvy
  • pro splnění právní povinnosti správce
  • pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce, 
  1. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány 

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude    správce uchovávat osobní údaje po dobu 3 let (obecná promlčecí lhůta). 

  1. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány? Osobní údaje budou zpracovány: 

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; 

  1. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům 

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo  na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo          požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo          požadovat vysvětlení ohledně zpracování  osobních údajů

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na                      přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR). 

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost      zpracování založená  na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je          zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Odvoláním souhlasu není rovněž dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, nebo čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR. To znamená, že i když souhlas se zpracováním osobních údajů odvolám, správce bude oprávněn je nadále zpracovávat za účelem splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k daňovým povinnostem a vedení účetnictví, či zabránění legalizace výnosů trestné činnosti), nebo pokud bude zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy. 

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu   odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese                       www.dentalescure.cz nebo odesláním e-mailu na adresu info@dentalescure.cz. 

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce  má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat: 

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; 

 

  1. Závěrečná ustanovení 

 Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III     nařízení GDRP. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění  účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. 

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení  subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz